bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-03-20 23:28:16') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-03-20 23:28:16') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-03-20 23:28:16') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-03-20 23:28:16') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm chị gái bỏ nhà đi từ năm 2002 tên Phạm Thân Quỳnh Trang sn 1986

tên tôi là thân tiến dũng muốn tìm chị gái ruột tôi là PHẠM( THÂN) QUỲNH TRANG.(chị tôi có 2 họ) sin...

Tìm bà ĐOÀN THỊ LỐ đi lạc chiều ngày 10/03/2018

Bà ĐOÀN THỊ LỐ ( còn có tên khác là: Đoàn Thị Dần) ở xóm 4, Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định. bị lạc...

Tìm em HUỲNH THẾ NĂNG

Tìm người thân em: Huỳnh thế Năng, 14 tuổi, quê quán xã núi voi, tịnh biên, an giang, bỏ nhà đi đêm ...

Tìm chị tên: TRẦN THỊ TRÀ

Chị: Trần thị Trà sn1984 sống tại phường Chánh nghĩa -Thị xã Thủ dầu một- Bình Dương Đi kh...

Tìm em gái thất lạc lâu năm tên HÀ THỊ PHƯỢNG

Anh trai tìm em gái tên Hà Thị Phượng ( quê gốc Thái Bình ) sinh 1983 tại TPHCM , 2005 về quê Thái B...

Tìm anh trai bỏ nhà đi năm 2010 tên NGUYỄN TƯỜNG LAM

Tìm anh trai tên Nguyễn Tường Lam, sinh năm 1989, quê ở Bảo Lâm, Lâm Đồng bỏ nhà ra đi vào năm 2010,...

Tìm anh trai tên TRẦN VĂN THẮNG sn 1994

Tìm anh trai. Họ và tên Trần Văn Thắng sn 1994 quê ở Lục Nam – Bắc Giang. Bỏ nhà đi từ ngày 5/3/2018...

tìm chú Vũ Xuân Cường đi bộ đội ở Campuchia năm 1979

Cháu xin gửi lời chào đến đại gia đình đồng hương người Việt, cháu xin phép đăng bài tìm người thân:...

TÌM CHA Tên tôi là: ĐẶNG VĂN HOÀN

TÌM CHA Tên tôi là: Đặng văn hoàn Quê quán: xã Phù lưu- huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh; Tôi có cha tên l...

Tìm con gái thất lạc từ năm 2003 tên PHẠM THỊ HÀ

Tôi tên là .phạm văn phụ.và bà nguyễn thị phú.muốn tìm con gái tôi tên là. Phạm Thị Hà. bỏ nhà ...

 • Tìm chị gái bỏ nhà đi từ năm 2002 tên Phạm Thân Qu...

 • Tìm bà ĐOÀN THỊ LỐ đi lạc chiều ngày 10/03/2018...

 • Tìm em HUỲNH THẾ NĂNG ...

 • Tìm chị tên: TRẦN THỊ TRÀ ...

 • Tìm em gái thất lạc lâu năm tên HÀ THỊ PHƯỢNG...

 • Tìm anh trai bỏ nhà đi năm 2010 tên NGUYỄN TƯỜNG L...

 • Tìm anh trai tên TRẦN VĂN THẮNG sn 1994...

 • tìm chú Vũ Xuân Cường đi bộ đội ở Campuchia năm 19...

 • TÌM CHA Tên tôi là: ĐẶNG VĂN HOÀN...

 • Tìm con gái thất lạc từ năm 2003 tên PHẠM THỊ HÀ...

Tìm người lạc