bininitopp txhtrenphai
lỗi
  • Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-20 16:05:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-20 16:05:10') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-20 16:05:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-20 16:05:10') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm bé gái đi lạc tên PHAN NGUYỄN MAI QUỲNH, sinh năm: 2000

Gia đình đang mong tin em, ba mẹ ông bà ngày đêm mất ăn, mất ngủ lo lắng cho con gái Bé gái: Phan Ng...

Chị LÊ THANH MAI tìm em LÊ THANH HUỲNH NGA với lời nhắn

NGA ơi em đang ở đâu về nhà gấp. Mẹ đang bệnh nặng. Em đọc được tin này thì vào bệnh viện đa khoa Đ...

Tìm dì đi lạc tên NGUYỄN THỊ XUÂN nhà ở khu chùa Hà - Cầu Giấy – Hà Nội

Dì đi khỏi nhà vào khoản 03h00 sáng ngày 24/8/2017, hiện tinh thần dì không ổn định. Khi đi dì mặc đ...

Tìm cháu đi lạc tên NHANH (17 tuổi)

Đi lạc ngày 2/9/2017 tại khu vực C18/10E Đường Sư Đoàn, Ấp 3 Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM,...

Tìm người thân cho người trong hình

Hiện nay tại Công an quận Cầu Giấy có hai bà cháu bị lạc, không nhớ điện thoại và địa chỉ. Bà có con...

NGUYỄN PHÚ LÂM TÌM VỢ TÊN PHAN THỊ HỒNG ĐÀO sinh năm 1996

Cần tìm người thân tên PHAN THỊ HỒNG ĐÀO. Sinh ngày 9/9/1996 Quê quán: Ấp Phú Tân, Thi Trấn...

  • Tìm bé gái đi lạc tên PHAN NGUYỄN MAI QUỲNH, sinh ...

  • Chị LÊ THANH MAI tìm em LÊ THANH HUỲNH NGA với lời...

  • Tìm dì đi lạc tên NGUYỄN THỊ XUÂN nhà ở khu chùa H...

  • Tìm cháu đi lạc tên NHANH (17 tuổi)...

  • Tìm người thân cho người trong hình...

  • NGUYỄN PHÚ LÂM TÌM VỢ TÊN PHAN THỊ HỒNG ĐÀO sinh n...

Tìm người lạc