bininitopp txhtrenphai
lỗi
  • Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-22 13:32:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-22 13:32:10') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoi_nguoil.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-22 13:32:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-22 13:32:10') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

NGUYỄN PHÚ LÂM TÌM VỢ TÊN PHAN THỊ HỒNG ĐÀO sinh năm 1996

Cần tìm người thân tên PHAN THỊ HỒNG ĐÀO. Sinh ngày 9/9/1996 Quê quán: Ấp Phú Tân, Thi Trấn...

Tìm bà đi lạc tên PHẠM THỊ GIAN sinh năm 1933

PHẠM THỊ GIAN sinh năm 1933. Quên quán: Ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Tĩnh Vĩnh Long....

Nguyễn Hoài Hương tìm cha NGUYỄN TIẾN THIỆU sinh năm 1963

Em tên Nguyễn Hoài Thương. Nay em đăng lên đây muốn tìm lại người cha thất lạc của mình. Lúc mẹ em s...

Tìm mẹ thất lạc từ năm 2001 tên DƯƠNG NGỌC THẢO

Mẹ Tên : Dương Ngọc Thảo, Sn : 19/10/1968 Trước ở Cmt8 P.10 Q.3 TP. Hồ Chí MinhMẹ đi từ năm 20...

Cha Đỗ Hoàng Long tìm con tên ĐỖ HUY HOÀNG sinh năm 1997 nhà ở Củ Chi

Đỗ Huy Hoàng 1997 quê ở Củ Chi và là sinh viên của trường đại học công nghiệp 4 gò vấp mất tích ngày...

Tìm em gái mất tích tên HUỲNH THỊ KIM LIÊN

“Sau khi gửi đồ cho nhà xe tại bến xe Miền Đông, cô gái 22 tuổi đeo ba lô đi mua card điện thoại và ...

Con Nguyễn Thành Đồng tìm bố đi lạc tên NGUYỄN VĂN THUẬN sinh năm 1936

Quê quán : Trọng Hậu, Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Đi lạc tại khu vực  1, Mỹ Xuân, H...

Tìm bạn bị tai nạn giao thông lúc khoản 22h ngày 09/10/2017, ở Quận Thủ Đức, TPHCM

Hôm qua lúc 10 giờ tối có người điện thoại nói bạn mình bị tai nạn ở Thủ Đức,nhưng mình và người nhà...

  • NGUYỄN PHÚ LÂM TÌM VỢ TÊN PHAN THỊ HỒNG ĐÀO sinh n...

  • Tìm bà đi lạc tên PHẠM THỊ GIAN sinh năm 1933...

  • Nguyễn Hoài Hương tìm cha NGUYỄN TIẾN THIỆU sinh n...

  • Tìm mẹ thất lạc từ năm 2001 tên DƯƠNG NGỌC THẢO...

  • Cha Đỗ Hoàng Long tìm con tên ĐỖ HUY HOÀNG sinh nă...

  • Tìm em gái mất tích tên HUỲNH THỊ KIM LIÊN...

  • Con Nguyễn Thành Đồng tìm bố đi lạc tên NGUYỄN VĂN...

  • Tìm bạn bị tai nạn giao thông lúc khoản 22h ngày 0...

Tìm người lạc