bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-24 03:37:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-24 03:37:40') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-24 03:37:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-24 03:37:40') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

tìm bà ngoại đi lạc tên: NGUYỄN THỊ QUYÊN

Bà ngoại mình tên là: Nguyễn Thị Quyên. Bà mình lên nhầm xe khách và hiện tại không biết xe dừng ở đ...

ĐỖ DUY SƠN sn 1950 tìm chị gái thất lạc lâu năm tên LÊ THỊ HƯỜNG bí danh LÊ THỊ CŨ sn 1945

Tên tôi là: Đỗ Duy SơnNăm sinh: 1950Quê quán: Thôn kinh tế mới Châu Sơn, xã Lạc Xuân,Huyện Đơn Dương...

ĐỖ DUY SƠN sn 1950 tìm chị gái thất lạc lâu năm tên LÊ THỊ HƯỜNG bí danh LÊ THỊ CỦ sn 1945

Tên tôi là: Đỗ Duy SơnNăm sinh: 1950Quê quán: Thôn kinh tế mới Châu Sơn, xã Lạc Xuân,Huyện Đơn Dương...

Tìm em AN bị down đi lạc khoản 14h00 ngày 23/10/2017

Em An, năm nay 18 tuổi, bị bệnh down, bỏ nhà đi vào khoảng 14 giờ, ngày 23/10/2017 (Dương lịch). Địa...

Tìm người lạc anh Trịnh Quang Chung. 34 tuổi

Tìm người lạc anh Trịnh Quang Chung. 34 tuổi Quê quán: thôn hợp thành. Xã thành hưng huyện thạch thà...

Tìm em trai thất lạc lâu năm tên Nguyễn Đình Long ( sn : 09/12/1983)

Mình rất cần sự giúp đỡ từ mọi người để tìm em trai mình, đã 10 năm ở TP Hồ Chí Minh và không liên l...

Tìm em Phan văn Tiếp

Tìm em Phan văn Tiếp. Tạm trú tại quận 12 tp hcm. Em bỏ ngang nơi công tác và không ai biết em đã đi...

Tìm anh trai tên: Trần Anh Tuấn

TÌM NGƯỜI THÂN ( Trong hình mặc áo thun sọc, tay phải) Rất mong mọi người đọc và chia sẻ giúp Tuyền...

Tìm cụ bà đi lạc ngày 30 tết âm lịch 2018 ở khu vực TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tìm cụ bà đi lạc ngày 30 tết âm lịch 2018 ở khu vực TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Sáng nay 30 tết...

Đoàn Thanh Tuấn tìm cô ruột thất lạc lâu năm tên Đoàn Thị Nhu

Tôi: Đoàn Thanh Tuấn.  Mẹ tôi: Hồ Thị Trưng. Cha tôi: Đoàn Chữ (2 Điển). Tìm cô, em gái ruột ...

 • tìm bà ngoại đi lạc tên: NGUYỄN THỊ QUYÊN...

 • ĐỖ DUY SƠN sn 1950 tìm chị gái thất lạc lâu năm tê...

 • ĐỖ DUY SƠN sn 1950 tìm chị gái thất lạc lâu năm tê...

 • Tìm em AN bị down đi lạc khoản 14h00 ngày 23/10/20...

 • Tìm người lạc anh Trịnh Quang Chung. 34 tuổi...

 • Tìm em trai thất lạc lâu năm tên Nguyễn Đình Long ...

 • Tìm em Phan văn Tiếp...

 • Tìm anh trai tên: Trần Anh Tuấn ...

 • Tìm cụ bà đi lạc ngày 30 tết âm lịch 2018 ở khu vự...

 • Đoàn Thanh Tuấn tìm cô ruột thất lạc lâu năm tên Đ...

Tìm người lạc