bininitopp txhtrenphai
Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 15:22

Tôi tên LE THI TOA tôi đang tim chau tên la LE QUÔC NHUT

Tôi tên LE THI TOA tôi đang tim chau tên la LE QUÔC NHUT quê quan AP GO DA XA BINH PHU_ HUYEN TAN HONG_ TINH DONG THAP _ba thay cha me nuôi chau tư nho cho đên nay. chau lơn lên 25 tuoi cho đên hôm nay hiên chưa thây vê thăm ba, hôm nay ba mơi mât,kinh mong quy vi toan thê gân xa chia se dum đê biêt chau ơ đâu kêu vê găp ba gâp xin lien hê dum vơi sdt 0942 894 844.
gia dinh xin cam on va hau ta!